Wedstrijd reglement Cheers December 2014: Win een HTS abonnement

Art. 1 Organisatie
De wedstrijd “Cheers December 2014: win een HTS abonnement” wordt georganiseerd door InBev Belgium N.V. met maatschappelijke zetel te 1070 Brussel, Industrielaan 21, hierna zowel samen als afzonderlijk “de organisator” genoemd. Deze wedstrijd is enkel geldig in België en wordt georganiseerd in het Nederlands en het Frans. De wedstrijd loopt van 1/12/2014 tot en met 31/12/2014.

Art. 2 Prijzen
Te winnen: 1 standaard HTS-jaarabonnement van maximum 4 leidingen. De startdatum van het abonnement is 1 februari 2015. Indien de winnaar reeds een HTS-abonnement heeft wordt deze op de einddatum gratis voor één jaar verlengd. Verder gelden de algemene voorwaarden. Deze prijs is niet overdraagbaar, vervangbaar of verplaatsbaar en zal in geen enkel geval in speciën uitbetaald worden. Bij verlies wordt zij niet vervangen. De organisator behoudt zich tevens het recht voor deze actie (voortijdig) te stoppen of eventueel de (voorwaarden van de) actie te wijzigen en de prijzenpot te vervangen door een soortgelijke prijs van eenzelfde waarde.

Art. 3 Deelname
Elke natuurlijke persoon die de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft en die in België gedomicilieerd is, mag deelnemen. De werknemers van de organisator en van elke andere persoon die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de huidige wedstrijd, alsook hun leveranciers en hun familieleden zijn van deelname uitgesloten. Om deel te nemen aan deze wedstrijd moet de deelnemer:

  • AB InBev bieren op vat hebben en klant zijn bij de directe distributie van AB InBev
  • Het volledig ingevulde antwoordformulier terugsturen naar Kimberley Derycke, Brouwerijplein 1, 3000 Leuven voor 31/12/2014 Formulieren die later toekomen worden uitgesloten van deelname

Een onvolledige deelneming zal onmiddellijke uitsluiting uit de wedstrijd als gevolg hebben. Elkeen neemt deel onder hun eigen en enige verantwoordelijkheid. De organisator kan te allen tijde een persoon van deelname aan de wedstrijd voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname ter kwader trouw aan de wedstrijd. Elke deelname is persoonlijk en kan in geen geval doorgegeven worden aan derden. Elke poging tot fraude geeft aanleiding tot onmiddellijke uitsluiting van de betrokken deelnemer.

Art. 4 Bepaling van de winnaars
De winnaar is diegene die de 2 kennisvragen correct heeft beantwoord en die de schiftingsvraag correct of het meest correct heeft beantwoord. In geval van ex aequo is de winnaar de persoon wiens antwoord het eerst geregistreerd werd. De winnaar wordt persoonlijk gecontacteerd vanaf 02 januari 2015. De winnaar is zelf aansprakelijk voor het gebruik van de prijs en ontslaat de organisator van iedere aansprakelijkheid desbetreffend.

Art. 5 Reglement en aanvaarding
Door deel te nemen aan de wedstrijd aanvaardt de deelnemer het volledige wedstrijd reglement alsook elke beslissing die de organisator zou nemen. De organisator is niet verantwoordelijk voor beschadigde, zoekgeraakte of vertraagde inzendingen. In geval van betwisting of voor de gevallen die niet zijn voorzien in dit reglement, zullen de beslissingen van de organisator onherroepelijk zijn en niet vatbaar voor beroep.

Art. 6 Mededelingen
Er wordt geen enkele vorm van communicatie, zowel fysisch als elektronisch, gehouden over het verloop van de wedstrijd. Behoudens in geval van mededeling van de winnaar en de aanvraag van een kopie van het reglement. Dit geldt zowel tijdens de wedstrijd als na het afsluiten ervan.

Art. 7 Privacy
De persoonlijke gegevens die de deelnemers meedelen via het deelnemingsformulier worden enkel gebruikt voor de afhandeling van deze wedstrijd. Overeenkomstig de wet op de bescherming van de private levenssfeer hebben de deelnemers recht op inzage, verbetering en schrapping van hun gegevens. Hiervoor kunnen de deelnemers contact opnemen met onze klantenservice op het nummer 070/222919 of per e-mail : info.belgium@inbev.com.

Art. 8 Aansprakelijkheid
De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden indien ten gevolge van overmacht of enige andere reden buiten de wil van de organisator de wedstrijd dient aangepast, opgeschort of geannuleerd te worden. De organisator behoudt zich het recht voor het wedstrijdreglement aan te passen indien dit voor organisatorische reden of in geval van overmacht noodzakelijk zou blijken. De organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade van enigerlei aard die het gevolg zou zijn van deelname aan de wedstrijd of toekenning van de prijs.